شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

جلسه تخصصی کمیته تدوین استراتژی لوله گستر اسفراین

21 تیر ماه 1400جلسه تخصصی تدوین و سپس استقرار و اجرای استراتژی شرکت در سالهای پیش رو، با حضور مهندس زند مدیرعامل، خانم دکترندیری،استاد دانشگاه استراتژیست مجموعه های صنعتی بزرگ و اعضای کمیته استراتژیدر دفتر تهران برگزار شد.

در این جلسه که بیش از ۱۰ ساعت بحث پر چالش و تخصصی مطرح شد، ماموریت‌های سازمان، چشم انداز و سایر مباحث تعیین و تدوین استراتژی مطرح و نتایج بسیار خوبی حاصل شد که پس از بررسی و ویرایش نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید که قطعا موجب خشنودی و افتخار هرچه بیشتر پرسنل خواهد بود.