شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

نوسازی دانش فنی نیروی‌انسانی در لوله‌گستر

مدیر‌عامل لوله‌گستر اسفراین گفت: نوسازی دانش فنی نیروی‌انسانی و آموزش پرسنل در لوله‌گستر برای

نخستین‌بار با برگزاری دوره‌های آموزشی متنوع اجرایی شد.

مهندس مازیارزند نوسازی دانش فنی نیروی‌انسانی و آموزش  در لوله‌گستر را از اهم اقدامات این شرکت دانست.

مهندس زند با بیان این که تاکنون اشتراک گذاری دانش داخلی صورت نگرفته است اظهار داشت: در مقوله نوسازی دانش فنی نیروی انسانی، علاوه بر مدیران پرسنل شرکت نیز دردوره‌های متعدد حضورمی‌یابند.

وی افزود: در شرکت سیستمی برای دانش پروری  نداشتیم که این مساله در دستور کار مدیران شرکت قرار گرفته تا نسل بعدی نیز بتوانند فرایند رشد تولیدات کیفی و کمی را به همین منوال سپری کنند.