شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

کارت پرسنلی – کپی

کد ملینام و نام خانوادگینام پدرپست سازمانیواحد سازمانینوع همکاریشماره پرسنلیتاریخ تولدشناسه ورودیResult Numberلینک به ورودی
0639865457jaafarjavadmodirtolidقراردادی145879562000/02/0587821نمایش جزییات
0682466395سیما وحدانیرمضانعلیکارمندارتباطات و تشریفاتپیمانکاری80571366/06/3075362نمایش جزییات
0079973396محمدعرفان زارعیحمیدرضامدیرارتباطات و تشریفاتقراردادی99660166/03/0375183نمایش جزییات
0630014140امید محمدیانعلی محمدکارگرپشتیبانی تولیدپیمانکاری63611367/05/0174024نمایش جزییات
0639387586رضا استیریرمضانکارگرپشتیبانی تولیدپیمانکاری16051340/06/2074015نمایش جزییات
0630134812یونس عزیزی مقدمعلیکارگرپشتیبانی تولیدپیمانکاری64301375/12/1774006نمایش جزییات
0630154694حسن شعبانیمحمد علیرانندهارتباطات و تشریفاتپیمانکاری79001371/09/1973997نمایش جزییات
0639807313مهدی مقدمعلیرضارانندهارتباطات و تشریفاتپیمانکاری64701365/04/0473988نمایش جزییات
0630174016ابوالفضل یعقوبیعلی اصغر73949نمایش جزییات
0639566987هادی جمالی کوشکیاحمدرانندهارتباطات و تشریفاتپیمانکاری64521363/06/30739310نمایش جزییات
0630076227محسن شکوری قراچرلوقنبرعلیرانندهارتباطات و تشریفاتپیمانکاری64141369/03/01739211نمایش جزییات
0639468527رضا نظیفیعلی اصغررانندهارتباطات و تشریفاتپیمانکاری64111363/09/02739112نمایش جزییات
6394685270739013نمایش جزییات
0630095752حسین رمضان زادهسلیمانرانندهارتباطات و تشریفاتپیمانکاری80181366/08/24738914نمایش جزییات
0639862705حسن رضائیحسینرانندهنقلیهپیمانکاری63191366/08/24738815نمایش جزییات
0759954216سلمان رجبیقربانعلیکارمندمهندسیپیمانکاری79861367/07/01733116نمایش جزییات
0639962505مصطفی یوسفیعبدالرسولکارگر تاسیساتپشتیبانی تولیدپیمانکاری54651367/03/02730917نمایش جزییات
0630057052رضا یوسفیانامیرمحمدکارگر خدمات تولیدعملیات حرارتیپیمانکاری54631369/03/25730818نمایش جزییات
0630212392برات یوسف زادهقربانمحمدکارگر کنترل کیفی خطوطکنترل کیفیتپیمانکاری76221373/04/20730719نمایش جزییات
0630212414علی اکبر یوسف زادهمحمدحسینکارگر تعمیرات کیسینگعملیات حرارتیپیمانکاری75831373/06/10730620نمایش جزییات
کد ملینام و نام خانوادگینام پدرپست سازمانیواحد سازمانینوع همکاریشماره پرسنلیتاریخ تولدشناسه ورودیResult Numberلینک به ورودی