شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

جلسه با مهندس نوریه و مهندس دانشمند بمنظور تامین لوله های توسعه ۲۸ مخزن مناطق نفتخیز جنوب